Kratka informacija iz zastavljenih aktivnosti za naslednje leto na IO

z dne 22. 11. 2018

Facebook profil –  V letošnjem letu je bil vzpostavljen Facebook profil društva, ki je bil dobro sprejet. Tudi v prihodnje je cilj, da se aktivnost profila še poveča in se preko njega promovira tudi spletna stran društva. Spletna stran društva je namreč tista, kjer se objavljajo kratka poročila o dogajanju v različnih sredinah, kjer delujejo naše članice in člani.

Na pobudo članic društva je vzpostavljena Komisija za izvedenstvo na področju socialnega dela, podporočje socialno delo. Predstavnica Komisije (za sodelovanje z organi društva) bo Tea Šauperl.

Dogovorjeno je tudi bilo, da bi se na prihodnji skupščini s člani dogovorili o razširitvi aktivnosti DSDDS na vsa področja socialnega dela. Predlaga se, oblikovanje interesnih skupin, komisij, znotraj društva npr. nevladne organizacije, centri za socialno delo, šolstvo, zavodi, zdravstvo, pravosodje, študentov socialnega dela, direktorjev centrov za socialno delo z namenom  notranjega povezovanja in opolnomočenja vseh članov društva. Kriteriji in potrditev interesnih skupin se preveri na skupščini.

Priprave na Svetovni dan socialnega dela – 19. 3. 2019, celodnevni dogodek posvečen obeležitvi svetovnega dne, naši osebni rasti in izobraževanju ter skupščini. Prav tako, so k sodelovanju pri organizaciji vabljeni vsi člani in potencialni člani, ki bi želeli sodelovati in se včlaniti. V okviru dogodka za Svetovni dan socialnega dela bo potekala tudi skupščina društva, kjer bodo izvedene volitve za nove mandate.

V teku je dogovarjanje o sodelovanju na Kongresu socialnega dela.

 Sprejet je bil tudi dogovor o nadaljnji komunikaciji med člani, ki mora biti, ki mora biti skladna z zahtevami varovanja osebnih podatkov in ravnanje ob morebitnih kršitvah.

Priprava izjave za javnost vezane na dogajanje po reorganizaciji CSD-jev.

Predsednica DSDDS,
Francka Premzel

Izjava za javnost

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije
e-pošta: drustvo.socdel.si@gmail.com

Ljubljana,  26. 11. 2018

IZJAVA ZA JAVNOST

20.11.2018 JE DRŽAVNI ZBOR RS SPREJEL NOVELO ZUPJS-H, S KATERO SE UMIKA MASOVNI AVTOMATIČNI IZRAČUN ZA LETNE PRAVICE, KOT SO OTROŠKI DODATEK, SUBVENCIJA VRTCA, DRŽAVNA ŠTIPENDIJA IN SUBVENCIJA MALICE IN KOSILA, KI BI SICER PRIČEL VELJATI SEPTEMBRA 2019.

Strokovni delavci na centrih za socialno delo so že dlje časa opozarjali, da socialne zakonodaje (ZUPJS in ZSVarPre) zaradi preveč zakompliciranih postopkov ne bo mogoče realizirati v obliko »avtomatiziranega informativnega izračuna«, ki ga je Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti napovedovalo z reorganizacijo Centrov za socialno delo.

Že 4 dni po vzpostavitvi nove organizacijske strukture CDS-jev, so bili zaposleni obveščeni, da »… so na MDDSZ po obsežni fazi testiranj prišli do zaključka, da obstaja veliko tveganje in da trenutni sistem ne bi zmogel izdati tako masovnega izpisa avtomatiziranih informativnih izračunov pri letnih pravicah. Ob preučevanju so ugotovili, da so tveganja previsoka in se zato masovni informativni izračun za zdaj prekliče in se na informativni izračun preide postopoma. Tudi v delu mesečnih pravic se informativni izračun za zdaj prekliče, saj ni zaznane posebne potrebe po tem.

Poleg tega, je zelo težko prenesti veljavno zakonodajo v sistem, saj imajo pravila veliko izjem in se je tega potrebno lotiti s skrbnostjo.«

Sočasno se z novelo umika in ohranja informativni izračun. Ohrani se izdaja informativnega izračuna le v primeru, ko bo informacijsko omogočena avtomatizacija postopkov. Kako pa bodo to vedeli uporabniki, če se bo že morala stroka znajti sama?

Informacija, da se ohranja načrtovana razbremenitev uporabnikov, ki jim od 1. decembra 2018 dalje ne bo treba vlagati vlog za podaljšanje pravice za otroški dodatek, subvencijo vrtca, državno štipendija, subvencijo malice in kosila, ni jasna in upamo, da jo bodo na MDDSZ znali pravočasno pojasniti uporabnikom na razumljiv način.  Glede na pogoste spremembe, so ljudje zmedeni in ne vedo, kaj velja zanje in se v še večjem številu obračajo na zaposlene v CSD-jih. Edina informacija, ki so jo strokovni delavci in sodelavci na nekaterih CSD-jih prejeli v zvezi s tem je, da bodo v decembru 2018 prejeli Excel sezname za letne pravice in o podaljšanju pravic odločili po uradni dolžnosti.

Ponovno poudarjamo, da je na vse to stroka in tudi DSDDS opozarjalo MDDSZ že ves čas pripravljanja reorganizacije centrov. Politika nobenih predlogov in opozoril ni upoštevala in reorganizacijo, z močno podporo PR službe, brezkompromisno peljala naprej.

MDDSZ preko svojih spletnih strani nepoljudno in nejasno sporoča državljanom o stalnih spremembah potrebe po oddajanju oz. neoddajanju vlog za pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija), ki večini predstavljajo pomemben del dohodka socialne varnosti,

brez katerega ne morejo živeti. Prav tako so objave MDDSZ-ja nerazumljive strokovnim (so)delavcem, ki bi naj novelo izvajali in s tem že tako preobremenjene zaposlene Centrov za socialno delo potiska čez rob možnega.

RAZBREMENITVE ZAPOSLENIH NA CSD-jih TAKO NI. Ravno nasprotno se nad njimi izvajajo še hujši pritiski. S strani MDDSZ–ja in ostalih odgovornih ne prejemajo ustrezne pomoči, temveč pavšalne odgovore, da ne znajo zorganizirati dela. Socialni delavci so s tem še pod hujšimi pritiski med stroko, terenom in izvajanjem administrativnih zahtev. Koliko časa bodo še vzdržali, ob nalaganju novih nalog po že sprejeti zakonodaji (Zakon o osebni asistenci, Zakon o socialnem vključevanju invalidov, Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, Družinski zakonik)   je le še vprašanje časa. Floskula »več na teren, bližje k ljudem«, je že davno pozabljena s strani tistih, ki so jo obljubljali, saj so presedlali v nove službe.  Reorganizacija je zajela le organizacijski vidik, ki je prinesel samo dodatne težave in obveznosti stroki in ostalim zaposlenim. Na težave pri vpeljevanju novega dokumentarnega sistema opozarjajo strokovni delavci že na izobraževanjih, ki trenutno tečejo, saj sistem ni prilagojen za specifike dela na centrih za socialno delo, hkrati pa se  poraja dvom o uporabnosti, glede na to, da so v nekaterih javnih ustanovah (upravne enote) vpeljevanje tega sistema  že opustili.

Ponovno opozarjamo, da za nemoteno vpeljevanje sprememb ni zagotovljeno dovolj kadra, stiske zaposlenih pa se že dlje časa odražajo v poslabšanih delovnih odnosih, konfliktih na delovnem mestu, izgorelosti delavcev, dolgotrajnih bolniških odsotnosti ter odpovedi delovnega razmerja s strani delavcev. Zaradi vseh teh razlogov so vsi preostali delavci še dodatno obremenjeni.  Opozarjamo, da socialni delavci imamo znanje, vendar ob trenutnih izrednih razmerah ne moremo več zagotavljati standardov za strokovno socialno delo. Rešitev vidimo v takojšnji kadrovski okrepitvi, ki nam bo dala prepotreben čas – čas za uresničevanje našega poslanstva, za dosledno zagotavljanje človekovih pravic in omogočanje dostojnega življenja posameznika in družine.”

http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8514/

Francka Premzel
Predsednica  DSDDS

DSDDS_sporočilo za javnost

Udeležba DSDDS na Dnevih Socialne Zbornice Slovenije

»Ali bo po reorganizaciji CSD-jev strokovno delo res bolj strokovno?«

Od 15. do 16. novembra 2018 so v Grand Hotelu Bernardin potekali 24. Dnevi Socialne zbornice Slovenije. Članica izvršnega odbora Eva Šinkovec se je kot predstavnica Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije udeležila okrogle mize z naslovom »Ali bo po reorganizaciji CSD-jev strokovno delo res bolj strokovno?«. Predstavila je izkušnje socialnih delavk in delavcev z »reorganizacijo« ter pričakovanja stroke socialnega dela za zagotovitev strokovnosti.

V nadaljevanju objavljamo povzetek prispevka predstavnice DSDDS in power point predstavitve.

Novinarska konferenca

Spoštovani,

V imenu Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije, Fakultete za socialno delo in strokovnih delavcev CSD-jev, vas vabim na tiskovno konferenco, na kateri želimo javnost seznaniti z nevzdržnimi razmerami v katerih delajo strokovne delavke in delavci na Centrih. Tiskovna konferenca bo potekala na:

FAKULTETI ZA SOCIALNO DELO, TOPNIŠKA 31, LJUBLJANA,  v petek 22. junija 2018

ob 12,30 uri v predavalnici št. 6.

V javnosti so bile v zadnjem letu prisotne informacije o reorganizaciji centrov za socialno delo, ki pa niso upoštevale in vključevale stroke. Veliko danih obljub s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti ljudem, ni izvedljivih na način, kot so bile obljubljene. Čutimo dolžnost in odgovornost javnost seznaniti z realnostjo, v kateri delujemo in o naših možnostih. Reorganizacija, ki smo ji priča, prinaša strokovnemu delu še dodatne obremenitve in razbremenitve le strokovni službi Ministrstva, ker reševanje pritožb, (ki jih sedaj rešujejo z dveletnimi zaostanki) nalaga novo nastalim območnim centrom, ki pa se bodo okrepili le v smeri upravnih in finančnih služb.

Strokovni delavci več kot polovice centrov za socialno delo so s svojimi podpisi izrazili stisko in nestrinjanje z reorganizacijo zaradi reorganizacije in 5. junija na strokovnem posvetu zapisali svoje stiske in zahteve do MDDSZ, na katerega smo prejeli splošen odgovor, kot že na vse pretekle pobude, vprašanja, predloge. Ker ne želimo ostati edini odgovorni za še težjo situacijo naših uporabnikov, želimo javnost seznaniti z našo stisko.

To seveda lahko izvedemo samo z vašo pomočjo, zato vas vljudno vabimo, da nam prisluhnete.

Z zapisano vsebino smo povabili novinarje in novinarke na tiskovno konferenco po odločitvi na posvetu 5. junija, ko je je zbrala socialnodelavska stroka, da spregovori o težavah in nemogočih pogojih v katerih deluje. Nikoli doslej se pobudi, da je socialno strokovno delo pod takimi pogoji nemogoče nadaljevati na centrih za socialno delo, ni pridružilo tolikšno število strokovnih delavcev zaposlenih na centrih.  Med nalogami, ki smo jih zapisali v zaključke, je bilo DSDDS naložen sklic novinarske konference, v kolikor s strani MDDSZ ne dobimo zagotovil, ki nas bodo prepričala, da se nemudoma lotijo še vsebinske reorganizacije.  Odgovor, ki smo ga na poslane zahteve prejeli, je bil splošen, šablonski, kot že ostali pred njim in ni odgovoril na naše zahteve. Zato je bila odločitev za sklic novinarske konference jasna.

Prisotni novinarji so prejeli dokumenta, ki ju objavljamo.  Rada bi se zahvalila vsem sodelujočim kolegicam in kolegu, posebej še naši izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič in predstavnicama Sindikata zdravstva in socialnega varstva.

Zaključek nas sodelujočih na konferenci je bil ta, da z aktivnostmi nadaljujemo, da opozarjamo na situacijo še naprej in ne dovolimo nadaljevanja škode tako našim uporabnikom kot nam samim.

Francka Premzel, univ. dipl. soc.del.

Predsednica Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije

DSDDS izjava za javnost

Zaključki posveta o reorganizaciji CSD